Verzekeringshandleiding > Het keuzemenu en de technische fiches


Leden: 45.236.716

Niet-leden: 45.240.869

Polis sportongevallen (1/3)

Verzekerde risico’s

1. Lichamelijke ongevallen 2. NIEUW Hartfalen en beroertes

3. Burgerlijke aansprakelijkheid 4. Rechtsbijstand

Voor wie

 • Voor aangesloten leden die deelnemen aan activiteiten ingericht door de club (polisnummer 45.236.716)

 • Voor niet-leden enkel bij deelname aan sportpromotionele activiteiten van de club (polisnummer 45.240.869)

Verzekerde

activiteiten

 • Voor leden:

 • Voor niet-leden:

ALLE activiteiten die door de aangesloten club georganiseerd worden. Zoals: kampioenschappen, competities, vriendschappelijke en andere wedstrijden, tornooien, trainingen, demonstraties, verplaatsingen, reizen (verblijf inbegrepen), andere activiteiten (bvb: feestmaal, vergaderingen, spelen, …). Deelname aan allerlei niet-sportieve activiteiten waarbij publiek betrokken is (vb: bals, fancy-fair, ed…)

NIEUW Hartfalen: alleen sportactiviteiten, de normale terugweg van die activiteit naar de woonplaats en de herstelperiode onmiddellijk na en op de plaats van de sportactiviteit.

Enkel bij deelname aan sportpromotionele activiteiten (zie begripsomschrijving)

Waar

 • In binnen- en buitenland (wereldwijd) (Opgelet: dit is geen reisbijstand)

 • Op de weg van en naar al deze activiteiten (niet voor burgerlijke aansprakelijkheid)

Waarborgen

1. Lichamelijke ongevallen (geen franchise!)

Behandelings- en begrafeniskosten

Terugbetaling van alle door de RIZIV erkende prestaties voor medische verstrek- kingen na aftrek van de tussenkomst van de mutualiteit, gedurende max. drie jaar.

100%

(geen kostenplafond!)

Tandprothese > maximum per ongeval

> maximum per tand

€ 600

€ 150

Brilschade > voor het montuur

> voor de glazen

De schade aan brillen is gedekt op voorwaarde dat zij gedragen worden op het ogenblik van het ongeval. De tussenkomst in deze kosten is daarenboven slechts toegestaan voor zover het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen aan het hoofd.

€ 25

€ integraal

Apotheekkosten en kosten van gipsen welke door een geneesheer zijn voorge- schreven en niet opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur

€ 620

Andere niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen medische kosten

€ 250

Vervoerskosten van het slachtoffer

zoals inzake arbeidsongevallen

Begrafeniskosten tot > voor de leden van 5 jaar of ouder

> voor de leden jonger dan 5 jaar

€ 620

€ 8.500

Vaste vergoedingen

Bij overlijden > per slachtoffer van 5 jaar of ouder

> per slachtoffer jonger dan 5 jaar

€ 8.500

nihil

Bij blijvende arbeidsongeschiktheid van 100%, uitkeerbaar in verhouding tot de graad van blijvende invaliditeit:

> per slachtoffer t/m 65j

> per slachtoffer ouder dan 65 jaar


€ 35.000

nihil

In geval van tijdelijke ongeschiktheid:

Een dagvergoeding van maximum € 30, gedurende max. twee jaar, indien wordt aangetoond dat er een verlies van beroeps-inkomsten bestaat en er geen enkel recht op vergoeding bestaat krachtens de wet op de verplichte ziekte- en invalidi- teitsverzekering. In principe is deze dagvergoeding dus meestal enkel van toepas- sing voor zelfstandigen!

> per slachtoffer tot en met 65 jaar

> per slachtoffer ouder dan 65 jaar


€ 30 nihil

2. NIEUW Plotse hartproblemen en beroertes:

> medische kosten

> Overlijden, inclusief begrafeniskosten (forfaitair)

> blijvende ongeschiktheid

> tijdelijke ongeschiktheid (forfaitair)


tot 100%

€8500/slachtoffer

€35 000/slachtoffer -65 j

€30/dag per slachtoffer -65 j

3. Burgerlijke aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt iedere sportbeoefenaar die schade veroorzaakt aan derden. Met uitzondering van stoffelijke schade zijn sportbeoefenaars tegenover elkaar als derden te beschouwen. Talloze uitzon- deringsregels en uitsluitingen (cfr. polisafschrift) maken dat materiële schade vaak niet vergoed wordt.

Lichamelijke schade (per schadegeval)

€ 5.000.000

Materiële schade (per schadegeval)

€ 620.000

4. Tot slot is er nog een luik rechtsbijstand voorzien waarin de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging gewaarborgd zijn!


Leden: 45.236.716

Niet-leden: 45.240.869 Polis sportongevallen (2/3)

Premie


Sporten

Basislidgeld (per lid, per jaar)


A

atletiek, badminton, ballet, baseball-softball, basketbal, biljart, BMX, boogschie- ten, bowling, bridge, capoeira, curvebowling, dansen, duivensport, fitness, frisbee, gehandicaptensport, golf, gymnastiek, handbal, hengelen, highland games, hockey, hondensport*, hydrobic, indoor cycling, jogging, judo, kaatsen, kano-kajak, kin-ball,

korfbal, krachtbal, muurklimmen, netbal, oriëntatielopen, petanque, reddend zwem- men, roeien, rolschaatsen, ropeskipping, rugby, schaken, squash, tafeltennis, tai-chi, tennis, triatlon-duatlon, volksdans, volksspelen, volleybal, wandelen, waterpolo, wielrennen, windsurfing, yoga, zeilen, zwemmen


€ 8


B

aikido, bikepolo, circustechnieken, gewichtheffen-powerliften, hapkido, iaido, ijshoc- key, ijsschaatsen, ju-jitsu, karate, kendo, paint-ball, paardrijden, schermen, taekwon- do, voetbal, wing chun, worstelen, wushu

€ 10

C

duiken, lacrosse, mountainbike, muay-tai-boxing, roller derby, skiën, waterskiën

€ 14


D

bergbeklimmen, boksen, motorrijden, parachutisme, schieten, speedsailing, speleologie, zeilwagenrijden,

worden niet verze- kerd

 • Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen

 • Er wordt een administratieve meerkost van 15% aangerekend aan clubs die geen gebruik wensen te maken van het online LedenAdministratieProgramma LAP.

 • Tarieven zijn inclusief basislidmaatschap en –verzekering gedurende 12 maanden; exclusief eventuele verze- keringsopties en/of competitiebijdragen.

 • Als jouw sport niet in de bovenstaande lijst staat, trachten we je zo snel mogelijk een tarief te kunnen voor- stellen.

 • Bij clubs die meerdere sporten aanbieden (omnisportclubs), bepaalt de duurste sport het basislidgeld voor alle leden.

 • Het minimum aantal leden om te kunnen aansluiten is 10.

 • * Het aansluitingstarief voor hondensporters inclusief de verzekering voor hun hond bedraagt €12.

Aanvragen

De verzekering is geldig van zodra de leden vermeld staan in het online LedenAdministratieProgramma LAP.

Vervaldag

 • De vervaldag is de jaarlijks terugkerende datum waarop de club haar lidmaatschap moet herbevestigen en het lidgeld moet betalen. Deze vervaldag is vrij te kiezen op het moment van aansluiting, maar ligt steeds op de 1ste dag van de maand. De club wordt ieder jaar opnieuw tijdig op de hoogte gebracht van de heraanslui- tingsprocedure om haar lidmaatschap te verlengen. Deze vervaldag van de basisverzekering is ook bepalend voor jaarlijkse vernieuwing van eventuele verzekeringsopties (zoals bvb. individuele training)

 • Voor de sportclubs die meedraaien in een reguliere Sporta-competitie wordt de vervaldag in groep vastgelegd en is deze dus niet vrij te kiezen. Met deze vaste vervaldag en daarbij horende heraansluitingsperiode wordt ook de vrijheidsperiode bepaald per competitiesporttak, conform het decreet van 24/07/1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar.

 • Met uitzondering van de competitieclubs (zie hierboven) kan een aangesloten vereniging na verloop van tijd haar jaarlijkse vervaldag nog verleggen, op eenvoudig schriftelijk verzoek bij de provinciale consulent. Bij

 • Nieuwe leden kunnen op iedere moment in de loop van het jaar/seizoen worden aangesloten tot aan de vervaldag en betalen steeds dezelfde ondeelbare jaarpremie.

de eerstvolgende heraansluiting wordt hier dan rekening mee gehouden en zal er een ‘pro rata temporis’ lidmaatschapsfactuur opgemaakt worden voor de overblijvende maanden tot aan de nieuwe vervaldag.


Voorbeeld: een club heeft haar vervaldag bij aansluiting op 1 januari gelegd, maar jaarlijks komen er in de loop van september heel wat nieuwe leden bij. Om te vermijden dat die jaarlijkse lading nieuwe leden steeds een jaarpremie moeten betalen voor de resterende maanden is het mogelijk dat de club haar vervaldatum verlegt naar 1 oktober. Na schriftelijk verzoek bij de provinciale consulent zal er bij de eerstkomende vervaldag (1 janu- ari) een factuur opgemaakt worden voor de resterende 9 maanden tot aan de nieuwe vervaldag (1 oktober).Voorbeeld: een gymclub heeft haar jaarlijkse vervaldag op 1 oktober. In de loop van de maand april bieden er zich nog enkele nieuwe leden aan. Zij betalen dus in april het volledige lidgeld van € 8 voor de 6 resterende maanden. In oktober, bij de hernieuwing van het lidmaatschap, betalen ze opnieuw € 8.

Aangiftes

De aangifte van een ongeval moet binnen de 8 dagen na het ongeval gebeuren:

 • bij voorkeur via Extranet (Ethias)

 • ofwel per post d.m.v. het daarvoor bestemde aangifteformulier


Over het invullen van de online of schriftelijke aangifte vind je verderop in deze handleiding meer informatie.


Leden: 45.236.716

Niet-leden: 45.240.869

Polis sportongevallen (3/3)

Opmerkingen

 • Om in regel te zijn met de verzekering moeten alle clubactiviteiten minstens 2 dagen op voorhand gemeld worden via de online clubagenda van LAP. In de mate van het mogelijke vragen we om alle clubactiviteiten reeds van bij de (her)aansluiting in de online kalender te zetten. Activiteiten invoegen via LAP kan tot 48u voor aanvang.

 • Aangesloten leden zijn verzekerd tijdens alle clubactiviteiten. Niet-leden zijn gratis mee verzekerd tijdens deelname aan ‘sportpromotionele activiteiten’. Voor eventuele medewerkers van clubactiviteiten (sportpromotioneel & niet-sportpromotioneel) kan een dagverzekering genomen worden aan € 2pp/dag, maar zij kunnen ook als niet-sportend lid (vrijwilliger) aan het gangbare ledentarief mee op de ledenlijst geplaatst worden. Het jaarlijkse lidgeld weegt immers niet op tegen de soms verstrekkende gevolgen van een ongeval.

 • De polis sportongevallen van Sporta-federatie vzw is opgesteld conform de wet op het vrijwilligerswerk van 3 juli 2005 en het bijhorende Koninklijk Besluit van 19 december 2006 (B.S. 22 december 2006) dat de minimale verzekeringsvoorwaarden oplegt voor de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering. In het kader van deze wetgeving beschouwt de Sporta-federatie vzw haar aangesloten clubs NIET als afdelin- gen. Naast de clubs met een vzw-structuur, die sowieso wettelijk verplicht zijn om een BA-verzekering aan te gaan voor hun vrijwilligers, kunnen ook alle aangesloten feitelijke verenigingen vrijblijvend (maar wel aan te raden) hun vrijwilligers via de Sporta-polis verzekeren.

 • Indien een trainer of ander clublid officieel bezoldigd wordt (met een fiche 218.10) dient er een wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering te worden afgesloten door de club.

 • De maximale termijn van een ongevaldossier is 3 jaar. In de meeste gevallen kan de arts binnen deze termijn een genezingsattest uitschrijven, waarmee het dossier wordt afgesloten. Bij ernstige ongelukken (met veel nazorg) dien je deze termijn echter zelf in het oog te houden. Na 3 jaar (als het dossier nog niet is afgesloten) zal de verzekeraar dit immers eenzijdig doen zonder het slachtoffer hiervan te verwittigen.

 • Het vervangen van uittredende leden door nieuwe leden (met hetzelfde lidnummer en met behoud van het betaalde lidgeld) is niet toegestaan!

 • Bezorgde ouders en clubbestuurders vragen wel eens wat de meerwaarde is van deze polis sportongeval- len t.o.v. bijvoorbeeld een ‘familiale polis’ en ‘een hospitalisatieverzekering’ die veel gezinnen hebben afgesloten. Hierover uitwijden zou ons te ver leiden en is in principe ook onmogelijk omdat elk verzeke- ringscontract zijn eigen waarborgen, voorwaarden en uitsluitingen heeft.

 • Het is aangewezen om ook steeds aangifte te doen bij individueel onderschreven polissen, zoals de verze- kering BA privé-leven (familiale), persoonlijke ongevallenverzekering, hospitalisatieverzekering, … In prin- cipe komen deze individuele polissen prioritair tussen en zal de federatiepolis aanvullend optreden. Ook indien het slachtoffer een collectieve hospitalisatieverzekering geniet, kan hij/zij deze best ook aanspreken wegens meer specifieke en dus soms ook ruimere dekking.


Voorbeeld: Een atletiekclub organiseert jaarlijks een quizavond. Steeds opnieuw kan de club rekenen op de onbaatzuchtige hulp van een aantal ouders. Bij het opdienen van drank loopt Karel, één van die weldoeners, een zware knieblessure op. Het clubbestuur zet deze vaste medewerker echter al jaren mee op de ledenlijst, ook al is hij voor de rest niet actief in de club. Uit dank voor de vrijwillige medewerking betaalt de club het jaarlijkse lidgeld (€ 8) graag mee voor hem. Dankzij deze verantwoordelijke houding van het clubbestuur is Ka- rel nu verzekerd voor het ongeval. Als hij niet op de ledenlijst had gestaan, zag het er wellicht helemaal anders uit: ‘alles zelf betalen’ of ‘de club laten opdraaien (al dan niet via rechtspraak) voor de soms hoog oplopende kosten’.


Een aantal meerwaardes van de verzekering via Sporta-federatie zijn o.a. de onbestaande franchise (vrijstelling), de hoge waarborgbedragen, de niet-geplafonneerde vergoeding, de waarborg brilschade, de waarborg m.b.t. de niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen medische kosten, …

Bovendien kan je dankzij je lidmaatschap steeds rekenen op de Sporta-federatie als bemiddelaar. Als de situatie erom vraagt zullen wij dus met veel toewijding de belangen van het slachtoffer behartigen.

NIEUW Uitsluitin- gen verzekering hartfalen:

 • Hartprobleem/beroerte door misbruik van alcohol, drugs, doping of andere toxische stof

 • Professionele sporters kunnen hier niet van profiteren

 • Dekking geldt niet tijdens niet-sportieve activiteiten

 • Dekking geldt nooit voor niet-leden


Uitbreiding ledenpolis 45.236.716

Optie 1 - Individuele training

Verzekerde risico’s

Idem basispolis sportongevallen:


 1. Lichamelijke ongevallen

 2. Burgerlijke aansprakelijkheid

Voor wie

Aangesloten leden die ook verzekerd willen zijn wanneer zij naast de activiteiten in clubverband extra indivi- duele trainingen inlassen.

Verzekerde activitei- ten

Alleen de opgesomde sporten (zie rubriek premie) zijn verzekerd.

Waar

Idem basispolis sportongevallen:

 • in binnen- en buitenland (wereldwijd)

 • op de weg van en naar de activiteiten (zie toelichting opmerkingen)

Waarborgen

Idem basispolis sportongevallen

Premie

Verzekerde sporten Voor wie Premie

(per lid, per jaar)


1

jogging, wandelen

automatisch verworven voor joggers en wande- laars


€ 0


2

jogging, wandelen + fitness, hardlopen, zwem- men, rolschaatsen

alle sporters kunnen vrijblijvend intekenen op deze verzekeringsoptie


€ 4


3

jogging, wandelen + fitness, hardlopen, zwem- men, rolschaatsen + wielrennen, mountainbike

alleen sporters die wielrennen, mountainbike, triathlon of duathlon beoefenen kunnen intekenen op deze verzekeringsoptie


€ 10

Aanvragen

 • Bij voorkeur via LAP (optie individueel aanvinken per lid). Kan eventueel ook met formulier A1.

 • Een club moet jaarlijks bij de heraansluiting duidelijk aangeven welke leden willen intekenen op deze verzekeringsoptie.

Leden die in de loop van het jaar willen intekenen op deze verzekeringsoptie, betalen eenzelfde ondeel- bare jaarpremie voor de resterende maanden. Op de jaarlijkse vervaldag betalen ze dan opnieuw deze premie voor het komende seizoen.

Vervaldag

Valt steeds samen met de jaarlijkse vervaldag van het clublidmaatschap.

Aangiftes

De aangifte van een ongeval moet 8 dagen na het ongeval gebeuren :

 • bij voorkeur via Extranet (Ethias)

 • ofwel per post d.m.v. het daarvoor bestemde aangifteformulier

Over het invullen van de online of schriftelijke aangifte vind je verderop in deze handleiding meer informatie.

Opmerkingen

De dekking ‘op weg van en naar de activiteiten’ is slechts gewaarborgd binnen deze verzekeringsoptie voor zover de individuele activiteiten kaderen binnen een normaal, aanvaardbaar trainingsschema


Voorbeelden:

 • onderweg naar de Finse looppiste in het dorp om daar een uurtje te gaan joggen wel dekking

 • onderweg naar Zuid-Frankrijk voor een wandelvakantie geen dekking

 • wekelijkse individuele trainingsrit met de fiets in de regio wel dekking

 • onderweg naar persoonlijke fietsvakantie in Italië geen dekking


Uitbreiding niet-leden- polis

45.240.869


Optie 2 - Dagverzekering niet-leden

Verzekerde risico’s

Idem basispolis sportongevallen:


 1. Lichamelijke ongevallen

 2. Burgerlijke aansprakelijkheid

Voor wie

Aangesloten clubs kunnen geheel vrijblijvend intekenen op deze verzekeringsoptie voor niet-leden. De dek- king is verworven voor het aantal niet-leden waarvoor een dagverzekering werd onderschreven (namenlijst doormailen naar provinciale consulent)

Verzekerde activiteiten

Deze verzekeringsoptie kan genomen worden voor niet-leden wanneer zij:

 • deelnemen aan niet-sportpromotionele clubactiviteiten

 • onbezoldigd meewerken aan clubactiviteiten (zowel sportpromotionele als niet-sportpromotionele) (zie begripsomschrijving)

Waar

Idem basispolis sportongevallen:


 • In binnen- en buitenland (wereldwijd)

 • Op de weg van en naar de activiteiten

Waarborgen

Idem basispolis sportongevallen

Premie

Een dagpremie van € 2,00 per persoon

Aanvragen

Bij voorkeur via LAP, bij het ingeven van de activiteit in de online agenda.

Kan eventueel ook met formulier A2. Alle clubactiviteiten moeten minstens 2 dagen op voorhand gemeld worden.

Vervaldag

Het gaat om een dagverzekering. Kan eventueel ook voor meerdere dagen onderschreven worden.

Aangiftes

De aangifte van een ongeval moet 8 dagen na het ongeval gebeuren :

 • bij voorkeur via Extranet (Ethias)

 • ofwel per post d.m.v. het daarvoor bestemde aangifteformulier


Polis niet-leden aanduiden !


Over het invullen van de online of schriftelijke aangifte vind je verderop in deze handleiding meer informa- tie.

Opmerkingen

 • Personen die op regelmatige basis meewerken of deelnemen aan clubactiviteiten worden bij voorkeur aangesloten als lid. Dit is niet alleen administratief veel eenvoudiger en op termijn goedkoper, maar de club geeft hiermee bovendien duidelijk blijk van vertrouwen en engagement t.o.v. haar sympathisanten.

 • Bij aanvraag van een dagverzekering voor niet-leden moet steeds een namenlijst doorgemaild worden naar de federatieconsulent. Als het onmogelijk is om (vooraf) een namenlijst door te geven, volstaat het geschatte aantal niet-leden. Bij grote afwijking van dit geschatte aantal, zal nadien het bijkomend aantal niet-leden extra gefactureerd worden. Er kan echter nooit sprake zijn van terugstorting van betaalde premie (vb: als er minder helpers zijn dan vooraf aangegeven).